24. mája 2017

Stanovy

Stanovy OCRA Slovakia

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Stanovy sú základnou záväznou normou, ktorá upravuje ciele, organizačné vzťahy, právne postavenie a zásady hospodárenia asociácie.
 2. Asociácia sa zriaďuje v zmysle ustanovenia § 6 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a dňom zápisu do verejného registra v príslušnom krajskom súde sa stáva právnickou osobou.
 3. Presný názov asociácie znie: OCRA Slovakia (ďalej samostatne aj ako “asociácia“).
 4. Sídlo asociácie: Kadnárova 17, 831 52 Bratislava – Rača.
 5. Asociácia je oprávnená vystupovať v právnych vzťahoch pod svojim menom a niesť z týchto vzťahov právnu zodpovednosť.
Článok 2

Poslanie a ciele

 1. OCRA Slovakia je výberová organizácia združujúca aktívnych členov v oblasti športu a zdravého spôsobu života.
 2. Snahou OCRA Slovakia je rozvoj medzinárodnej spolupráce a rozširovanie priateľských vzťahov medzi zástupcami dobrovoľných a profesionálnych športových klubov.
 3. OCRA Slovakia sa podieľa na výchove a vzdelávaní detí, mládeže aj dospelých v oblasti športu, zdravého spôsobu života a aktívneho prístupu k verejne prospešným hodnotám.
 4. OCRA Slovakia organizuje odborné školenia a odbornú prípravu športovcov v tuzemsku aj v zahraničí, organizuje a zabezpečuje prednášky a konferencie v oblasti športu a zdravého spôsobu života v tuzemsku aj v zahraničí.
  Medzi základné ciele asociácie patrí:
  1. Zakladanie športových klubov pre deti, mládež a dospelých,
  2. organizácia športových akcií a táborov pre deti, mládež a dospelých,
  3. rozvoj pohybovej všestrannosti detí, mládeže a dospelých,
  4. výchova detí, mládeže a dospelých v oblasti voľnočasových aktivít,
  5. organizácia zážitkových akcií pre deti, mládež a dospelých,
  6. podpora aktivít v oblasti extrémnych prekážkových pretekov (tzv. OCR preteky),
  7. podpora rozvoja osobnosti a zodpovedného prístupu k životnému štýlu,
  8. organizácia tzv. OCR prekážkových behov v tuzemsku aj v zahraničí,
  9. šírenie princípov tzv. “fair play” správania (čestné, morálne, slušné správanie) nielen v prostredí športových podujatí, ale aj mimo nich.
Článok 3

Členstvo, vznik a zánik

 1. Členom asociácie sa môže stať fyzická osoba vo veku od 18 rokov, ktorá súhlasí s jeho cieľmi a poslaním, a to na základe členskej prihlášky, ktorú schvaľuje štatutárny orgán.
 2. Vznik členstva v asociácii je podmienený uhradením členského príspevku, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia písomného súhlasu so vstupom do asociácie.
 3. Členstvo v asociácii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o ukončení členstva, jeho úmrtím alebo pokiaľ člen bez vážneho dôvodu neuhradí členský príspevok do tridsiatich (30) dni odo dňa písomného upozornenia zo strany asociácie o pohľadávke.
 4. Ak člen asociácie závažne poruší povinnosti vyplývajúce z jeho členstva v asociácii alebo právnych predpisov, koná v rozpore s cieľmi asociácie, vyvíja pod menom asociácie neprípustnú politickú činnosť, porušuje zásady občianskeho spolunažívania alebo zneužije svoje postavenie vo funkcii, môže byť z asociácie vylúčený. O vylúčení rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov členov predstavenstva.
Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Členovia asociácie majú právo najmä:
  1. zúčastňovať sa prostredníctvom výberového konania tuzemských a zahraničných akcií realizovaných asociáciou,
  2. využívať nároky na zľavy vyplývajúce z členstva v asociácii,
  3. vyjadrovať svoje názory a predkladať návrhy na riešenie úloh asociácie,
  4. byť informovaní o aktivitách asociácie prostredníctvom komunikačných kanálov asociácie (web stránka, Facebook, Instagram, e-mail, a pod.).
 2. Členovia asociácie majú povinnosti najmä:
  1. dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy platné pre činnosť asociácie,
  2. platiť riadne a načas členské príspevky,
  3. propagovať poslanie a ciele asociácie na tuzemských aj zahraničných akciách,
  4. dbať na dobrú povesť asociácie,
  5. spolupracovať pri plnení úloh asociácie,
  6. na športových a iných podujatiach konať v duchu fair play.
Článok 5

Orgány asociácie

 1. Štatutárnym orgánom asociácie je predstavenstvo. Pozostáva z piatich (5) zakladajúcich členov asociácie (ďalej aj ako “štatutári”), ktorí majú rovnaké právomoci. Zakladajúcimi členmi asociácie sú všetci piati (5) členovia prípravného výboru.
 2. Predstavenstvo je uznášania schopné, ak sú prítomní aspoň traja (3) členovia. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zo všetkých členov predstavenstva, s výnimkou uznesenia týkajúceho sa zvolenia nového člena do predstavenstva, kedy je potrebný súhlas všetkých členov predstavenstva.
 3. Medzi výlučné rozhodovacie právomoci predstavenstva patria najmä:
  1. prejednáva a schvaľuje hlavné smery a plán činností asociácie,
  2. schvaľuje a mení stanovy a vnútorné predpisy asociácie,
  3. stanovuje odmeny členov štatutárneho orgánu za výkon funkcie,
  4. uzatvára pracovnoprávne vzťahy a určuje mzdové a pracovné podmienky pre zamestnancov,
  5. prijíma nových členov do asociácie a stanovuje výšku ročného členského príspevku,
  6. stanovuje výšku klubového príspevku,
  7. prejednáva a uzatvára zmluvy o spolupráci a iné obchodné vzťahy s tuzemskými aj zahraničnými organizáciami.
 4. Predstavenstvo sa schádza kedykoľvek na podnet členov predstavenstva.
Článok 6

Hospodárenie a majetok

 1. Hmotné a finančné prostriedky nevyhnutné pre činnosť asociácie sú najmä:
  1. príspevky členov,
  2. príspevky fyzických a právnických osôb,
  3. 2% z príjmu fyzických a právnických osôb,
  4. dary a sponzorské príspevky,
  5. dotácie, štátne fondy a príspevky,
  6. eurofondy,
  7. príjmy z organizovaných akcií v súlade s účelom vzniku asociácie,
  8. získaný hmotný majetok asociácie,
  9. vedľajšia hospodárska činnosť.
 2. Hlavnou činnosťou asociácie je uspokojovanie a ochrana tých záujmov, ku ktorých naplňovaniu je asociácia podľa týchto stanov založená. Podnikanie alebo iná zárobková činnosť mimo hlavnej činnosti asociácie sa vylučuje.
 3. Vedľajšiu hospodársku činnosť spočívajúcu v podnikaní alebo inej zárobkovej činnosti prevádzkuje asociácia výhradne pre účely podpory hlavnej činnosti alebo hospodárneho využitia majetku asociácie.
 4. Zisk z činnosti asociácie je možné použiť len pre činnosť asociácie vrátane správy asociácie.
 5. Asociácia zriaďuje v príslušnom peňažnom ústave účet v mene EUR.
 6. Podpisové právo pre narábanie s finančnými prostriedkami prislúcha štatutárnemu orgánu.
 7. Podpisové právo môže byť rozšírené o ďalšie oprávnené osoby na základe poverenia štatutárneho orgánu.
 8. Hospodárenie a vedenie účtovníctva bude v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá predstavenstvo.
Článok 7

Zánik asociácie

 1. Asociácia zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia predstavenstva,
  2. zlúčením s inou asociáciou, resp. združením s cieľmi rovnakého charakteru,
  3. zrušením s likvidáciou podľa platných právnych ustanovení,
  4. právoplatný rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
 2. Rozhodnutie o zániku asociácie bude obsahovať spôsob vysporiadania majetku.
 3. Členovia asociácie neručia podľa platných právnych ustanovení za dlhy asociácie.
Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky stanov asociácie schvaľuje najvyšší orgán a predkladá ich najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa ich schválenia príslušnému orgánu, ktorý vykonáva registráciu.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom potvrdenia registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 7.12.2016